Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych, a w pewnych sytuacjach również płatnikiem podatku od spadków i darowizn. W tym zakresie notariusz jest zobowiązany obliczyć, pobrać i odprowadzić podatek na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Notariusz jest ponadto podatnikiem podatku VAT oraz pobiera i odprowadza opłaty sądowe.

Wynagrodzenie notariusza – tzw. taksę notarialną określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.

Orientacyjny koszt opłat związanych z czynnością notarialną można oszacować przy pomocy poniższego kalkulatora:

Powyższy kalkulator opłat nie jest w stanie uwzględnić wielu okoliczności konkretnego przypadku, w tym możliwości skorzystania ze zwolnień i bonifikat, jak również nie uwzględnia kosztów wypisów i odpisów, jakie notariusz z tytułu dokonanych czynności jest zobowiązany wysłać do odpowiednich instytucji i urzędów.