UWAGA OGÓLNA

Zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn:

Jeżeli w formie aktu notarialnego nastąpić ma zbycie przedmiotu, który zbywca nabył w drodze

 1. dziedziczenia lub zasiedzenia – niezależenie od daty nabycia,
 2. darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności – jeżeli to nabycie miało miejsce po 01 stycznia 2007r.,

do aktu należy przedstawić zaświadczanie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

1. PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI (SPRZEDAŻ, DAROWIZNA, DOŻYWOCIE, ZAMIANA I INNE):

 1. dane osobowe stron (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania), numer telefonu,
 2. podstawa nabycia, czyli dokument, z którego można wywodzić tytuł własności – przykładowo:
  1. wypis aktu notarialnego – gdy własność nabyto na podstawie umowy,
  2. akt poświadczenia dziedziczenia bądź postanowienie sądu – gdy własność nabyto w drodze spadkobrania,
  3. decyzja administracyjna, np. ostateczny akt własności ziemi – gdy własność nabyto z mocy prawa,
 3. odpis zwykły księgi wieczystej, ewentualnie numer księgi wieczystej,
 4. wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej,
 5. dokumenty dotyczące podziału nieruchomości – jeżeli doszło do podziału działki ewidencyjnej, w szczególności mapa z podziałem, decyzja podziałowa, ewentualnie wykaz zmian gruntowych,
 6. wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu LUB zaświadczenie o braku planu LUB decyzja o warunkach zabudowy,
 7. wartość rynkowa nieruchomości – ustalana na podstawie oświadczenia stron,
 8. warunki umowy,
 9. warunki i data wydania nieruchomości,
 10. numery kont bankowych – jeżeli strony zobowiązania względem siebie regulować będą na rachunki bankowe,
 11. opcjonalnie, na żądanie którejś ze stron:
  1. zaświadczenie z Urzędu Gminy/Miasta o braku zaległości podatkowych zbywcy,
  2. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych zbywcy,
  3. zaświadczenie z KRUS-u stwierdzające, czy zbywca nieruchomości posiada zaległości z tytułu składek ubezpieczeniowych,
  4. zaświadczenie z Urzędu Gminy/Miasta o tym, czy w budynku posadowionym na nieruchomości są osoby zameldowane.

2. PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ (TZW. LOKALU HIPOTECZNEGO):

 1. dane osobowe stron (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania), numer telefonu,
 2. podstawa nabycia, czyli dokument, z którego można wywodzić tytuł własności – przykładowo:
  1. wypis aktu notarialnego – gdy własność nabyto na podstawie umowy,
  2. akt poświadczenia dziedziczenia bądź postanowienie sądu – gdy własność nabyto w drodze spadkobrania,
 3. odpis zwykły księgi wieczystej, ewentualnie numer księgi wieczystej,
 4. wartość rynkowa lokalu,
 5. warunki i data wydania lokalu,
 6. numery kont bankowych – jeżeli strony zobowiązania względem siebie regulować będą na rachunki bankowe,
 7. opcjonalnie, na żądanie którejś ze stron:
  1. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych zbywcy,
  2. zaświadczenie z Urzędu Gminy/Miasta o tym, czy w lokalu są osoby zameldowane,
  3. zaświadczenie o braku zaległości w regulowaniu opłat eksploatacyjnych związanych z lokalem.

3. ZBYCIE SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

 1. zaświadczenie ze Spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu, zawierające m.in. informacje o tym, komu prawo przysługuję, gdzie lokal się znajduje, jaką powierzchnię ma lokal i z jakich izb się składa oraz czy dla lokalu założono księgę wieczystą,
 2. dane osobowe stron (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania), numer telefonu,
 3. podstawa nabycia, czyli dokument, z którego można wywodzić tytuł prawny do lokalu – przykładowo:
  1. wypis aktu notarialnego – gdy lokal nabyto na podstawie umowy,
  2. akt poświadczenia dziedziczenia bądź postanowienie sądu – gdy lokal nabyto w drodze spadkobrania,
  3. decyzję Zarządu Spółdzielni w sprawie przydziału lokalu,
  4. umowę cywilnoprawną dotyczącą nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
 4. odpis zwykły księgi wieczystej, ewentualnie numer księgi wieczystej, jeżeli dla lokalu księga jest prowadzona,
 5. wartość rynkowa lokalu,
 6. warunki i data wydania lokalu,
 7. numery kont bankowych – jeżeli strony zobowiązania względem siebie regulować będą na rachunki bankowe,
 8. opcjonalnie, na żądanie którejś ze stron:
  1. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych zbywcy,
  2. zaświadczenie z Urzędu Gminy/Miasta o tym, czy w lokalu są osoby zameldowane,
  3. zaświadczenie o braku zaległości w regulowaniu opłat eksploatacyjnych związanych z lokalem.

4. TESTAMENT:

 1. dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania), numer telefonu,
 2. dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia),
 3. w przypadku dokumentowania testamentów obejmującego dyspozycje takie jak zapis, polecenie, zapis windykacyjny, wydziedziczenie, powołanie wykonawcy testamentu może pojawić się potrzeba powołania dodatkowych dokumentów i podania innych niezbędnych informacji.

5. AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:

 1. odpis skrócony aktu zgonu osoby zmarłej,
 2. testament – jeśli został sporządzony,
 3. numery ksiąg wieczystych, w których osoba zmarła ujawniona była jako właściciel,
 4. dowód osobisty osoby zmarłej LUB zaświadczenie z Urzędu Gminy/Miasta – na podstawie danych ze zbiorów meldunkowych – o numerze PESEL osoby zmarłej,
 5. odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców:
  1. odpis skrócony aktu małżeństwa małżonka osoby zmarłej,
  2. odpisy skrócone aktów małżeństwa dzieci osoby zmarłej, które POZOSTAJĄ w związkach małżeńskich,
  3. odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci osoby zmarłej, które NIE POZOSTAJĄ w związkach małżeńskich,
  4. powyższe akty stanu cywilnego dotyczą dziedziczenia I kręgu spadkobierców, w konkretnych przypadkach może powstać potrzeba dostarczenia innych aktów stanu cywilnego,
 6. dane osobowe spadkobierców (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania), numer telefonu.

6. UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA:

 1. odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli umowa jest podpisywana po zawarciu związku małżeńskiego,
 2. dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania), numer telefonu,
 3. w przypadku, gdy małżonkowie po ustanowieniu rozdzielności majątkowej życzą sobie dokonania podziału majątku wspólnego bądź dokonania uaktualnienia stanu wpisów własności w księgach wieczystych potrzebne będą również dodatkowe dokumenty.